PODÁVANE „MAJETKOVÝCH PRIZNANÍ“ PO NOVOM A ODMEŇOVANIE VOLENÝCH FUNKCIONÁROV Seminár (17.3.2020) je zrušený a nahradený bude študijným materiálom, prihlásiť sa môžete do 30.4.2020

Termín

30. apríl 2020, Začiatok: 09:00

Miesto konania:

Košice, SBD II., Bardejovská 3

Kategória:

legislatívno - informačný seminár

Cieľová skupina:

primátori miest a starostovia obcí, poslanci, hlavní kontrolóri, odborní zamestnanci miest a obcí

Kapacita:

120

Uzávierka:

30.04.2020

Variabilný symbol:

1703

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

10 €

Cena pre nečlenov:

15 €

Program:

  1. I. Zmeny v pravidlách na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií od 1. 1. 2020

(starosta obce/primátor mesta, poslanci mestských a miestnych zastupiteľstiev)

  1. 1. Aktuálna právna  úprava  s účinnosťou od 01. 01. 2020
  2. 2. Podnikanie a nezlučiteľnosť niektorých funkcií, zamestnaní a činností
  3. 3. Oznámenie osobného záujmu na rokovaní orgánu
  4. 4. Podávania oznámenia po novom

4.1. Zmena príslušného orgánu na podávanie oznámení

4.2. Termín podávania oznámení

4.3. Náležitosti oznámenia – predpísaný formulár

4.4. Zverejňovanie oznámení

5. Konanie vo veci oznámení

5.1. Lehoty

5.2. Sankcie

5.3. Zastavenie konania

6. Komisia  ochrany verejného záujmu (zloženie, úlohy)

 

II. ODMEŇOVANIE VOLENÝCH FUNKCIONÁROV

  1. 1. Odmeňovanie starostu/primátora

-        Finančné nároky starostu / primátora

-        Postup pri určovaní platu starostu

  1. 2. Odmeňovanie poslancov – zmeny od 1.2.2019

-        Zásady odmeňovania poslancov

-        Postup pri vzdaní sa odmeny poslancov

-        Podklady k poskytnutiu odmeny

  1. 3. Odmeňovanie zástupcu starostu / zástupcu primátora  - zmeny od 1.2.2019

-        Rozdiel medzi odmenou a platom

  1. 4. Odmeňovanie hlavného kontrolóra

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.