OBCE - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre OBCE v roku 2020. Nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité v roku 2020

Termín

26. február 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, Magistrát mesta, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka

Kategória:

odborný seminár

Cieľová skupina:

ekonómovia a účtovníci obcí, miest, MČ Košíc, VÚC, kontrolóri, štatutári

Kapacita:

204

Uzávierka:

26.02.2020

Variabilný symbol:

2602

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

1.Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2020 (postupy účtovania, individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná  závierka, finančné výkazy, rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov)

 

2. Poznámky k 31.12.2019 - praktické vysvetlenie tabuľkovej a textovej časti

 

3. Účtovanie a rozpočtovanie:

-        konečných zostatkov na príjmových účtoch, výdavkových účtoch a samostatných účtoch rozpočtových organizácií

-        dobropisov

-        refundácií

-        školského stravovania

-        darov

-        podnikateľskej činnosti (zisku z PČ)

-        výsledku hospodárenia

-        finančných zábezpek - z nájomného, z verejného obstarávania, zo školského stravovania

-        depozitu

-        ................

 

4. Záverečný účet (podstata, obsah), prebytok/schodok (definícia), rezervný fond (tvorba a použitie):

-        účtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2019 použitých v roku 2020

-        účtovanie tvorby a použitia rezervného fondu

 

5. Výročná správa k 31.12.2019

 

6. Diskusia

 

CD: vzor Záverečného účtu, vzor Výročnej správy, vzor textovej časti Poznámok

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.