Susedské spory, sťažnosti a petície a úlohy starostu, komisií, kontrolóra a zastupiteľstva v nich

Termín

11. február 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, SBD II., Bardejovská 3

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

primátori miest a starostovia obcí, poslanci a členovia komisií, hlavní kontrolóri, odborní zamestnanci miest

Kapacita:

120

Uzávierka:

11.02.2020

Variabilný symbol:

1102

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

1. Predmet susedských sporov: aktuálne praktické príklady zo zhodnotenia previerok prokuratúry v Košickom kraji

2. Konanie v susedských sporoch

3. Úloha starostu, komisií a zastupiteľstva v susedských sporoch

4. Dozor prokuratúry a rozhodnutia súdov v susedských sporoch

5. Súvisiace podania: sťažnosti a petície (nová právna úprava od 1.9.2015 a 1.6.2017)

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.