Skúsenosti s uplatňovaním novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme *pre obce a školy*

Termín

6. február 2020, Začiatok: 09:00

Miesto konania:

Košice, Magistrát mesta, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka

Kategória:

odborno - konzultačný seminár

Cieľová skupina:

starostovia, primátori, riaditelia škôl, hlavní kontrolóri, odborní zamestnanci miest, obcí a ich RO a PO

Kapacita:

204

Uzávierka:

05.02.2020

Variabilný symbol:

0602

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  • Prehľad aktuálnej legislatívy k odmeňovaniu
  • Aktuálne znenie zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
  • Zvýšenie platový taríf pedagogických a odborných zamestnancov
  • Zvýšenie platových taríf nepedagogických zamestnancov
  • Špecifiká zaraďovania zamestnancov do platových tried a platových stupňov
  • Špecifiká pri odmeňovaní zamestnancov v školstve napr. príplatok za profesijný rozvoj, práca nadčasová a náhradné voľno, doplatky k platom
  • Kolektívna zmluva vyššieho stupňa a podnikové kolektívne zmluvy

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.