Občianske obrady a slávnosti v podmienkach miest a obcí.

Termín

20. február 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1

Kategória:

legislatívny seminár

Kapacita:

55

Uzávierka:

19.02.2020

Variabilný symbol:

2102

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  • Poslanie a ciele zborov pre občianske záležitosti /ZPOZ/ pri organizovaní občianskych obradov a slávností.
  • Metodika prípravy a realizácie občianskych obradov a slávností.
  • Efektívna komunikácia a občianske obrady a slávnosti.
  • Uplatňovanie zásad spoločenského protokolu na občianskych obradoch a slávnostiach..
  • Praktické skúsenosti a diskusia.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.