Riadenie materskej školy *nové požiadavky* Materské školy

Termín

11. november 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, Magistrát mesta, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

riaditeľky a zástupkyne MŠ, ZŠ s MŠ, zástupcovia zriaďovateľov, školské úrady

Kapacita:

204

Uzávierka:

11.11.2019

Variabilný symbol:

1111

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

1. Aktuálne zmeny v riadení materskej školy

– práva a povinnosti riaditeľa materskej školy v nadväznosti na povinné predprimárne vzdelávanie

2. Povinné predprimárne vzdelávanie – nové požiadavky

3. Odpovede na aktuálne otázky súvisiace s predprimárnym vzdelávaním a činnosťou samosprávnych orgánov v materskej škole.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.