Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva

Termín

28. november 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, SBD II., Bardejovská 3

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest a obcí zabezpečujúci túto agendu, vedúci zamestnanci

Kapacita:

120

Uzávierka:

28.11.2019

Variabilný symbol:

2811

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

 • Všeobecné informácie k problematike hlásenia pobytu občanov
 • Nové informácie pre pracovníkov ohlasovní
 • Štruktúra zákona
 • Výklad základných pojmov
 • Hlásenie trvalého a prechodného pobytu
 • Práva a povinnosti ohlasovne pobytu
 • Zmeny v informačnom systéme MV SR Centrálna ohlasovňa
 • Doterajšie novelizácie zákona
 • Poukázanie na nedostatky zistené v dôsledku kontrolnej činnosti
 • Aplikačná prax a aktuálne problémy
 • Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.