Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch obcí k 1.9.2019 *pracovný poriadok a organizačný poriadok obce po 1.9.2019* zlúčenie seminárov_miesto konania Prešov

Termín

8. november 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, SBD II., Bardejovská 3

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

starostovia, prednostovia, vedúci zamestnanci, mzdári, personalisti, kontrolóri, ostatní záujemcovia

Kapacita:

120

Uzávierka:

04.11.2019

Variabilný symbol:

0811

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch a novela zákona č.553/2003 Z. z. prinášajú zmeny, ktoré je nutné zapracovať do vnútornej dokumentácie aj na obciach, a to osobitne ak obec má školu, alebo školské zariadenie bez právnej subjektivity.


  • Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme
  • Čo je nové v odmeňovaní pedagogických zamestnancov?
  • Zmeny a aktualizácie pracovného poriadku obce (a školy bez právnej subjektivity)
  • Zmeny a aktualizácie organizačného poriadku obce (a školy bez právnej subjektivity)
  • Nové práva a povinnosti vplývajúce na osobnú dokumentáciu zamestnancov
  • Zmeny v pracovných náplniach pedagogických zamestnancov a ďalších dokumentoch

Pracovný materiál (kompletne spracované oba dokumenty na CD):

  • Pracovný poriadok pre obce so zapracovanými zmenami legislatívy k stavu 1.9.2019
  • Organizačný poriadok pre obce so zapracovanými zmenami k stavu 1.9.2019

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.