Obec a KATASTER - nové povinnosti obce pri zápisoch do katastra

Termín

5. november 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, SBD II., Bardejovská 3

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

starostovia, primátori, prednostovia, vedúci zamestnanci, zamestnanci obcí, miest, stavebných úradov a ostatná

Kapacita:

120

Uzávierka:

05.11.2019

Variabilný symbol:

0511

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  • povinnosti obce ku katastru nehnuteľností
    • nová povinnosť  obcí od 1.10.2019 zo zákona 215/1995 Z.z. a vyhl. 276/2019 Z.z. zapisovať údaje z kolaudačných rozhodnutí a to aj spätne
    • sankcie, ktoré hrozia pri nesplnení, pravdepodobnosti ich ukladania
  • kataster - funkcionalita a materiálna publicita katastra
  • katastrálne konanie + zmeny oproti minulosti
  • práva obce na údaje katastra - nové - stotožnené listy vlastníctva, súpis nehnuteľností, sledovanie zmien
  • riešenie aktuálnych problémov + diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.