Seminár pre HLAVNÝCH KONTROLÓROV

Termín

15. október 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, SBD II., Bardejovská 3

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

kontrolóri, zamestnanci obcí, miest, MČ Košíc, VÚC, ostatní záujemcovia o túto problematiku

Kapacita:

120

Uzávierka:

15.10.2019

Variabilný symbol:

1510

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

1. Preverovanie oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. – povinností HK (povinná smernica obce)

 

2. Kontrola  na úseku  cestových náhrad

-        Zákon o cestovných náhradách

-        Zmeny na úseku cestovných náhrad

-        Ciele kontroly na úseku cestovných náhrad

 

3. Špecifiká pracovno – právnych vzťahov HK

-        Zadávanie úloh hlavnému kontrolórovi starostom

-        Čerpanie náhradného voľna za účasť na komisii

-        Zamestnanecké benefity pre hlavného kontrolóra

-        Súhlas zamestnávateľa s výkonom funkcie HK

 

4. Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-        zmeny v poskytovaní dotácií

-        zmeny v nadobúdaní majetku obcí mimovládnymi neziskovými organizáciami

5. Zaručená elektronická fakturácia - informácia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.