FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO v obciach, RO a PO zriadených obcou

Termín

16. október 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, SBD II., Bardejovská 3

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

kontrolóri, zamestnanci obcí, miest, MČ Košíc, VÚC, ostatní záujemcovia o túto problematiku

Kapacita:

120

Uzávierka:

16.10.2019

Variabilný symbol:

1610

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  1. Právna úprava zostavovania finančných výkazov FIN 1-12, FIN 2-04, FIN 3-04, FIN 4-04, FIN 5-04, FIN 6-04
  2. Manuál k obsahu finančných výkazov + metodické usmernenia MFSR
  3. Obsahová náplň finančných výkazov
  4. Zostavenie finančných výkazov
  5. Medzivýkazové kontroly finančných výkazov
  6. Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.