Školské stravovanie v obciach, v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou *účtovanie a vykazovanie*

Termín

20. september 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, Magistrát mesta, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ, VÚC, škôl, vedúce školských jedální, kontrolóri

Kapacita:

204

Uzávierka:

20.09.2019

Variabilný symbol:

2009

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  1. Platná legislatíva - školský zákon, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, zákonník práce, postupy účtovania, ekonomická klasifikácia
  2. Vykazovanie školského stravovania v rozpočtovníctve: výkaz FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách, príjmové a výdavkové položky, zapojenie nevyčerpaných prostriedkov školského stravovania do príjmov rozpočtu,
  3. Vykazovanie školského stravovania v účtovníctve: sklad potravín, bankový výpis, pokladnica, záväzky, nevyfakturované dodávky, preplatky/nedoplatky na stravnom,  dotácia na stravu, náklady, výnosy, príspevok zamestnávateľa podľa zákonníka práce, príspevok zo sociálneho fondu
  4. Účtovanie školského stravovania - rôzne príklady účtovania školského stravovania
  5. Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.