Zlepšovanie kvality poskytovaných služieb v ŠKOLSTVE

Termín

22.-23. august 2019, Začiatok: 10:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Tatranská Lomnica, Hotel Titris

Lektori:

PhDr. Anna Janovská, PhD.

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

zamestnanci škôl a školských zariadení zriadených mestom Moldava nad Bodvou

Uzávierka:

14.08.2019

Variabilný symbol:

222308

Organizátor:

RVC Košice a mesto MOldava nad Bodvou

Program:

Cieľ: Poskytnúť účastníkom prehľadné vedomosti z pravidiel a zásad bežnej komunikácie a komunikácie v konfliktných situáciách v rámci pracovného kolektívu, s rodičmi a deťmi. Na praktických príkladoch a cvičeniach naučiť účastníkov základným princípom zvládania problémových situácií, technikám prevencie vyhorenia a relaxačným technikám.

Cieľová skupina:

-      Zamestnanci škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou

Obsah:

 • Úvod, oboznámenie sa s obsahom  a formou vzdelávania
 • Sebapoznanie a sebareflexia, faktory spolupôsobiace na utváraní sebaobrazu, identifikácia silných a slabých stránok vo vzťahu k realizácii pracovných úloh
 • Vnímanie iných, činitele sociálneho vnímania a ich vzťah ku efektívnej komunikácii
 • Základy psychológie komunikácie (verbálna a neverbálna komunikácia, spätná väzba, aktívne počúvanie)
 • Komunikácia v prostredí školy, komunikácia s rodičmi detí
 • Nácvik problémových situácií v komunikácií
 • Základy teórie konfliktov (typy konfliktov, štýly riešenia konfliktov
 • Školská a rovesnícka mediácia
 • Starostlivosť o seba, zvládanie stresu a záťaže, prevencia syndrómu vyhorenia
 • Relaxačné techniky

Metódy:

 • Interaktívne a zážitkové formy práce, diskusia, výklad, rolové hry

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Do vyúčtovania podujatia bude zahrnuté: ubytovanie a hotelové služby, občerstvenie, strava,  poplatok za seminár, lektorka, prenájom priestorov, organizačné náklady.

Potvrdenie účasti - menný zoznam: do 9. augusta 2019

Prihlasovať sa môžete cez www.rvcvychod.sk , alebo mailom na rvcke@stonline.sk.

Identifikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756

Po ukončení podujatia bude mestu vystavená faktúra na základe prezenčnej listiny a skutočných nákladov na toto podujatie. RVC Košice nie je platcom DPH.  Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade nákladov za podujatie a spolu s faktúrou a výpisom z účtu  o úhrade tvorí doklad pre zúčtovanie.