Pracovné stretnutie tvorcov obecných, miestnych, mestských a regionálnych novín

Termín

5.-6. jún 2019, Začiatok: 11:30 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Štrbské Pleso, Hotel Trigan

Lektori:

PhDr. Katarína Čižmáriková , PhDr. Michal Kaliňák, PhD.

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

novinári, členovia redakčných rád, vydavatelia, starostovia, zamestnanci obcí na úseku kultúry, ostatní

Kapacita:

50

Uzávierka:

05.06.2019

Variabilný symbol:

050606

Organizátor:

RVC Košice a RVC Prešov

Cena pre členov:

135 €

Cena pre nečlenov:

155 €

Program:

1. deň: streda, 5.6.2019

od 11.00    Prezencia

11.30 – 14.30 Prvý vzdelávací blok:

Vitajte po roku!, alebo skúsenosti z volebného roka. Rozhovor ako žáner. Od informovania k novinárskej práci. Lektorka:  PhDr. Katarína Čižmáriková

- Skúsenosti s minulým obdobím, alebo čo nás naučil volebný rok

-  „Rozhovor vedie ten, kto sa pýta.“ Rozhovor – často používaný žáner v tlači; ako vyberať osobnosti na rozhovor, ako sa na rozhovor pripraviť, ako ho viesť a ako ho napísať, aby to bolo zaujímavé pre čitateľa.

-  Od informovania k novinárskej práci, alebo ako písať vždy zaujímavo o opakovaných podujatiach.

-  Výmena skúseností, riadená diskusia.


15.00 – 18.00 Druhý vzdelávací blok:

Poslanie a filozofia radničných (obecných a školských) novín.

Lektor: PhDr. Michal Kaliňák, PhD.

-  poslanie miestnej tlače

-  čo všetko by malo obsiahnuť miestne periodikum

-  kto by ho mal financovať

-  podľa čoho by sa malo riadiť (redakčná rada a redakčný štatút schválený zastupiteľstvom?)...a čo ak sú súkromné, obec len spolupracuje?

-  ako si zorganizovať snahu viacerých primátorov a starostov, ako i poslancov "diktovať" obsah novín i spôsob ako písať (pochvalne o aktuálnom vedení, o pozícii len kriticky...)

-  ktoré témy považujem za nevyhnutné v miestnej tlači a ktoré za okrajové

-  ako zachytávať zasadnutia mestského, resp. miestneho zastupiteľstva (zverejniť uznesenia, či uviesť len najdôležitejšie, resp. komentovať ich, nakoľko sa venovať interpeláciám poslancov...)

-  ako postupovať pri zverejňovaní informácií v miestnom periodiku a na webstránke obce

-  diskusia účastníkov

18.00 – 18.20      Krst novej publikácie pre kronikárov

-  predstavenie autorov a publikácie

-  príhovory autorov a hostí

-  slávnostné uvedenie do života novej knihy

 

2. deň: štvrtok,  6.6.2019

9.00 – 13.00 Tretí vzdelávací blok:

Pokračovanie úvodného bloku, hodnotenie vopred zaslaných novín.

Lektorka: PhDr. Katarína Čižmáriková

-  Hodnotenie zúčastnených periodík po stránke obsahovej, žánrovej, grafickej.

-  Riadená diskusia o tom, s akými problémami sa redaktori miestnej tlače dnes stretávajú a ako ich vyriešiť.

NÁŠ TIP:

K tejto časti vám odporúčame zaslať vopred 2 vydania vami vydaných novín, alebo preposlať link na vydané noviny na rvcke@stonline.sk, najneskôr do uzávierky, tj. 28.5.2019.  Tie, ktoré zašlete vopred, poslúžia ako praktická pomôcka pre hodnotenie a zároveň vám lektorka pripraví niekoľko rád ako zlepšiť vaše noviny.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.