MIESTNE DANE a POPLATOK za KO a DSO - zákon č. 582/2004 Z. z. a č.447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj

Termín

22. október 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, SBD II., Bardejovská 3

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

zamestnanci obcí na úseku miestnych daní, starostovia, vedúci zamestnanci

Kapacita:

120

Uzávierka:

22.10.2019

Variabilný symbol:

2210

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

1. Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

- druhy miestnych daní a poplatok za KO a DSO

- predmet dane/poplatku

- daňovník/poplatník

- základ dane/poplatku

- sadzba dane/poplatku

- oslobodenia a zníženia od dane a poplatku

- splnomocnenia pre správcov dane/poplatku

 

 

2. Miestny poplatok za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z.

- predmet poplatku

- negatívne vymedzenie poplatku

- poplatník

- sadzba poplatku

- výpočet poplatku

- použitie poplatku

3. Novela zákona o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO

4. Novela miestneho poplatku za rozvoj

5. Riešenie konkrétnych problémov z praxe

6. VZN k miestnym daniam a poplatkom

 

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.