Pracovné stretnutie pre starostov východného Slovenska

Termín

25.-27. september 2019, Začiatok: 12:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Podbanské, Grandhotel Permon

Lektori:

Ing. Oxana Hospodárová, JUDr. Marián Hoffmann, PhD., Ing. Erika Kusyová , J. Hrušč, Š. Džačko, S. Szunyog, J. Veršová

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

starostovia obcí a primátori miest

Kapacita:

250

Uzávierka:

20.09.2019

Variabilný symbol:

252709

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

215 €

Cena pre nečlenov:

235 €

Program:

Povoľovanie výrubu drevín

Lektor: JUDr. Marián Hoffmann, PhD.

1.       Prehľad právnych predpisov k ochrane drevín.

2.       Práva a povinností obcí po prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce.

3.       Význam drevín pre životné prostredie človeka a ich uplatnenie.

4.       Zabezpečovanie ochrany drevín podľa zákona o ochrane prírody.

4.1.    Predmet ochrany drevín.

4.2.    Ciele ochrany drevín.

4.3.    Zákazy na úseku ochrany drevín.

4.4.    Povinnosti vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemkov s výskytom drevín.

4.5.    Pôsobnosť obce pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny.

4.6.    Výrub drevín.

4.6.1. Výrub drevín, na ktorý sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (obce).

4.6.2. Vyznačenie stromov určených na výrub.

4.6.3. Povinnosti prepravcov alebo nákupcov dreva.

4.6.4. Výrub drevín, na ktorý sa nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (obce).

4.7.     Náhradná výsadba

4.8.     Evidencia pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu

4.9.     Protiprávne konanie a štátny dozor

4.10.   Spoločenská hodnota drevín

5.        Umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady

6.       Odvolací orgán voči rozhodnutiam obce vydaným na úseku ochrany prírody a krajiny

7.       Vyhradenie pôsobností obce obvodným úradom životného prostredia vo veci ochrany drevín

8.       Dokumenty starostlivosti o dreviny

9.       Spolupráca obcí a organizácie ochrany prírody

 

Spolu pre občanov alebo VSD nie sú len káble

Lektori: J. Hrušč, Š. Džačko, S. Szunyog, J. Veršová

 

 • Kto je kto v elektroenergetike
 • Máme spoločný záujem
 • Robíme verejný záujem
 • Predplatená elektrina

 

Príprava a vedenie obecných zastupiteľstiev

Lektorka:  Ing. Oxana Hospodárová

 • Príprava  zasadnutia OZ

-        program OZ

-        zvolanie OZ – lehota

-        zverejňovanie materiálov

 • Spracovanie materiálov
 • Príprava a prijímanie uznesení pri

-        nakladaní s majetkom

-        schvaľovaní rozpočtu

-        schvaľovaní záverečného účtu

-        prijímaní VZN obce

-        schvaľovaní platov a odmien volených funkcionárov

-        vyhlasovaní volieb HK

-        prijímaní vnútorných predpisov

-        schvaľovaní dotácií z rozpočtu obce

-        a pod.

 • Zápisnice a uznesenia obecného  zastupiteľstva

-         štruktúra  a náležitosti

 

eGovernment v praxi – aktuálne úlohy obce

Lektorka:   Ing. Erika Kusyová

Novinky:

 • Novely zákonov – významné novinky

-         o eGovernmente

-         o zaručenej elektronickej fakturácii, platný od 1.8.2019

-         proti byrokracii – výpisy z registra trestov, potvrdenia o návšteve školy

 • Elektronický podpis

-        spôsoby elektronickej autorizácie – mandátny certifikát vs. pečať

-        formát elektronického podpisu

-        praktické info – ako získať certifikáty bezplatne, ako postupovať pri ich zneplatnení

 • Elektronická registratúra
 • Modul dlhodobého ukladania
 • Listinný rovnopis

Centrálne úradné doručovanie

Oversi.gov.sk – jeden krát a dosť

Zverejňovanie na slovensko.sk – elektronická úradná tabuľa

Informačný systém pre automatizované spracovanie

Kontroly Úradu vicepremiéra

 

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.