Najčastejšie chyby samospráv pri plnení informačných zákonných povinností

Termín

25. apríl 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, SBD II., Bardejovská 3

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

starostovia, poslanci samospráv (obce, VÚC), zamestnanci obcí a nimi zriadených organizácií

Kapacita:

120

Uzávierka:

25.04.2019

Variabilný symbol:

2504

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

 1. Informačné povinností obcí a miest podľa Ústavy SR a rozhodnutí súdov
 2. Sankcie za nedodržiavanie informačných povinností samosprávy
 3. Informovanosť versus ochrana osobnosti a súkromia
 4. Najčastejšie pochybenia samospráv pri plnení zákonných informačných povinností
 5. Informačné povinností obcí a miest podľa zákona o obecnom zriadení
 6. Informačné povinností obcí a miest podľa zákona o správnom konaní
 7. Zverejňovanie verejných vyhlášok
 8. Úradné tabule obce – pravidlá prevádzkovania
 9. Fotenie, vyhotovovanie audio a video záznamov z podujatí obce
 10. Obecné noviny, web, obecný rozhlas, FB profil - pravidlá
 11. Informačné povinností obcí a miest podľa zákona o verejnom obstarávaní
 12. Informačné povinností obcí a miest podľa stavebného práva
 13. Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr – najčastejšie chyby
 14. Informačné povinností obcí a miest podľa zákona o slobode informácií
 15. Opakované použitie informácií (OPI)
 16. Informačné povinností obcí a miest podľa zákona o ochrane osobných údajov
 17. Informačné povinností obcí a miest podľa zákona o e-governmente
 18. Informačné povinností obcí a miest podľa školskej legislatívy
 19. Volebná legislatíva
 20. Informačné povinností obcí a miest podľa environmentálnej legislatívy
 21. Prehľad ďalších právnych predpisov obsahujúcich informačné povinnosti pre obce
 22. Otázky a odpovede

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.