GDPR a jeho aplikácia v samosprávnej praxi

Termín

27.-28. marec 2019, Začiatok: 08:45 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Podbanské, Grandhotel Permon

Lektori:

JUDr. Pavel Nechala, PhD.

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

štatutári a zamestnanci obcí a nimi zriadených organizácií

Kapacita:

30

Uzávierka:

27.03.2019

Variabilný symbol:

2803

Organizátor:

ProLegis a RVC Košice

Program:

  • Základné pojmy a zásady ochrany osobných údajov
  • Právne základy
  • Práva dotknutých osôb, informačné povinnosti pri spracovaní osobných údajov
  • Zamestnanecké údaje a ich spracovanie
  • Riadenie ochrany osobných údajov a jeho nástroje (záznamy, posudzovanie vplyvu)
  • Infozákon a ochrana osobných údajov, open data

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.