TRHOVÉ MIESTA v obciach * úlohy obcí pri zriaďovaní, prevádzke a určovaní podmienok predaja výrobkov* Zmena termínu seminára!

Termín

2. máj 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, SBD II., Bardejovská 3

Lektor:

JUDr. Bohuslav HARVIĽÁK

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

zamestnanci obcí zabezpečujúci agendu zriaďovania trhových miest a povoľovania predaja na trhových miestach

Kapacita:

120

Uzávierka:

02.05.2019

Variabilný symbol:

2503

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

Zákon č. 178/1998 Z. z. z pohľadu Štátnej veterinárnej a potravinovej

správy SR:

- problematika predaja potravín na trhových miestach

- ambulantný predaj potravín

- súčinnosť obce a príslušného orgánu úradnej kontroly potravín

- predaj malého množstva potravín

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.