Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni Nové!

Termín

8.-10. apríl 2019, Začiatok: 11:30 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Horný Smokovec, Grandhotel Bellevue

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

zamestnanci stavebných úradov, starostovia obcí, zamestnanci špeciálnych stavebných úradov ostatní záujemcovia

Kapacita:

180

Uzávierka:

03.04.2019

Variabilný symbol:

081004

Organizátor:

RVC Košice a RVC Prešov

Cena pre členov:

215 €

Cena pre nečlenov:

235 €

Program:

1. deň: pondelok, 8.4.2019

Občianskoprávne námietky v konaniach podľa stavebného zákona (susedské spory).

Lektorka:  JUDr. Helena Spišiaková

  1. I.     OBČIANSKOPRÁVNE VZŤAHY

I.1.Právna úprava občianskoprávnych vzťahov

I.2. Vznik, zmena a zánik občianskoprávnych vzťahov

I.3. Ochrana občianskoprávnych vzťahov

  1. II.     VLASTNÍCKE PRÁVO

II.1. Pojem vlastníctva

II.3. Nadobúdanie vlastníctva

II.4. Ochrana vlastníckeho práva

II.5. Spoluvlastníctvo – pojem a druhy

  1. III.     PODIELOVÉ  SPOLUVLASTNÍCTVO

III.1. Obsah  a subjekt spoluvlastníckeho práva

III.2. Predmet  spoluvlastníctva

III.3. Vznik podielového spoluvlastníctva

III.4. Spoluvlastnícke podiely

III.5. Právne úkony spoluvlastníkov

III.6. Zánik spoluvlastníctva

  1. IV. BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV (skratka „BSM“)

IV.1. Vznik BSM

IV.2. Predmet BSM

IV.3. Právo spoločného užívania veci manželmi

IV.4. BSM vo vzťahu k tretím osobám

VI.5. Zánik BSM

  1. V.     ZÁKONNÉ OBMEDZENIA VLASTNÍCKEHO PRÁVA (susedské práva)

V.1. Povinnosti vlastníka veci  - nehnuteľnosti

V.2. Povinnosť oplotiť pozemok

V.3. Povinnosť umožniť vstup na pozemok

V.4. Vstup na susednú nehnuteľnosť podľa stavebného zákona

  1. VI.     NEOPRÁVNENÁ STAVBA v zmysle Občianskeho zákonníka

NEPOVOLENÁ STAVBA v zmysle stavebného zákona

  1. VII.     PRÁVA K CUDZÍM VECIAM

VII.1. VECNÉ BREMENÁ a ich druhy

VII.2.  Vznik vecného bremena

VII.3.  Vydržanie

VII.3.  Zánik vecného bremena

  1. VIII.     OCHRANA OSOBNOSTI a súkromia

VIII.1. Ochrana súkromia podľa Občianskeho zákonníka

VIII.2. Odstupové vzdialenosti  a ochrana súkromia

  1. IX.     POSTUP STAVEBNÉHO ÚRADU pri riešení občianskoprávnych námietok

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Druhý vzdelávací blok: Problematika dopravy v projektovej dokumentácii.

Lektor: doc. Ing. Tibor Schosser, CSc.

1.      Úloha dopravných útvarov MÚ v územnom a stavebnom konaní

2.      Dopravno-plánovacie podklady a obsah projektov cestnej infraštruktúry  v projektovej dokumentácii

3.      Základné prvky cestného a dopravného inžinierstva pre líniové stavby

4.      Problematika vjazdov/výjazdov na verejnú komunikáciu

5.      Ochranné pásma

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. deň: utorok, 9.4.2019

Druhý vzdelávací blok: Problematika dopravy v projektovej dokumentácii – pokračovanie.

Lektor: doc. Ing. Tibor Schosser, CSc.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tretí vzdelávací blok: Konzultácie k prednášaným témam a zaslaným otázkam.

Lektori: JUDr. Helena Spišiaková, doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc., Ing. Michal Kán

 

K tejto časti môžete opäť zasielať vaše otázky, námety a to najmä k odprednášaným témam. Prosíme vás, aby to neboli kompletné spisy, pretože na podujatí nie je priestor na ich rozoberanie a ich naštudovanie je veľmi časovo náročné. Identifikujte svoju otázku a ideálne je, ako ju dokážete zovšeobecniť. Lektori si vaše námety pozrú vopred a počas konzultácií budú o týchto problémoch diskutovať, resp. povedia vám svoj pohľad.

Zasielajte mailom: rvcke@stonline.sk Termín uzávierky: 26.3.2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. deň: streda, 10.4.2019

Štvrtý vzdelávací blok:

Informačný blok odboru štátnej stavebnej správy - vybrané témy.

Lektor: Ing. Michal Kán

Lektor doplní podrobnosti k obsahu, ako napr. spresnenie tém, ku ktorým sa bude vyjadrovať ako zástupca MDaV SR, odbor štátnej stavebnej správy. Doplnenú pozvánku vám ihneď zašleme.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.