Novinky a povinnosti v elektronickej schránke školy *povinnosti školy v zmysle usmernenia Ministerstva školy SR*

Termín

14. marec 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, SBD II., Bardejovská 3

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

riaditelia, zástupcovia a ostatní zamestnanci školy, pracovníci obcí na úseku školstva, kontrolóri

Kapacita:

120

Uzávierka:

14.03.2019

Variabilný symbol:

1403

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

 • Ako postupovať pri vytváraní rozhodnutí (o prijatí žiakov do prvého ročníka)
 • Zákonné pravidlá a praktické ukážky
 • Práca v elektronickej schránke
  • Vstup do el. schránky školy, udelenie oprávnení, ktoré oprávnenia zamestnanec potrebuje a ako ich udeliť
  • Členenie el. schránky
  • Odosielanie el. úradných dokumentov (odpovedí na došlé podania, posielanie vlastných podaní a rozhodnutí)
  • Elektronické podpisovanie = autorizácia - pečaťou a mandátnym certifikátom (ako a kde získať bezplatnú elektronickú pečať a mandátny certifikát pre riaditeľa školy)
  • Elektronické formuláre a doložky – ktoré, kde a ako získať bezplatne
  • Postup pri vytváraní elektronického dokumentu, jeho podpisovanie
  • Dosah na registratúru
  • Centrálne úradné doručovanie – povinnosť od 1.11.2018 pre štátne rozpočtové organizácie
   • Ako požiadať o centrálne úradné doručovanie
   • Rovnopis
   • Zaručená konverzia
   • Overovanie v štátnych registroch - ako získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy
    • Oversi.gov.sk = 1x a dosť

Súvisiace právne predpisy, zákonné normy:

 

 1. Zákon č. 275/2006 Z. z. Zákon o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov
 2. Opatrenie č. 11/2018 (novelizovaný Výnos č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy)
 3. Zákon č. 177/2018 proti byrokracii
 4. Zákon č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
 5. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p.
 6. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 7. Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon o dôveryhodných službách)
 8. Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
 9. Vyhláška č. 85/2018 o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokument
 10. Vyhláška o konverzii

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.