Správa obecných nájomných bytov a nebytových priestorov  *pracovné stretnutie pre majiteľov a správcov*

Termín

12.-13. marec 2019, Začiatok: 12:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Štrbské Pleso, hotel Trigan

Kategória:

praktický seminár

Cieľová skupina:

zamestnanci miest, obcí a správcovských spoločností, ktoré spravujú mestské/obecné nájomné byty, starostovia

Kapacita:

90

Uzávierka:

05.03.2019

Variabilný symbol:

121303

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice

Cena pre členov:

135 €

Cena pre nečlenov:

155 €

Program:

Správa majetku mesta/obce verzus správa bytov a nebytových priestorov.

Výkon správy  a náležitosti nájmu.

Lektorka: JUDr. Lýdia Budziňáková

 • Správa majetku obce/mesta verzus správa bytov a nebytových priestorov ako podnikateľská činnosť
 • Správa vykonávaná obcou/mestom verzus správa vykonávaná právnickou osobou s majetkovou účasťou obce/mesta
 • Zmluva o výkone správy
 • Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • Nájom obecných/mestských bytov a nebytových priestorov
 • Podstatné náležitosti nájomnej zmluvy na prenájom bytov a nebytových priestorov
 • Nájomné za byty a nebytové priestory
 • Zánik nájmu. Výpoveď a výpovedné dôvody ako jeden zo spôsobov zániku nájmu bytov a nebytových priestorov
 • Bytové náhrady
 • Prechod nájmu bytov
 • Podnájom bytov a nebytových priestorov

Rozúčtovanie nákladov spojených s bývaní v obecných nájomných bytoch.

Lektor:  RNDr. Marián Burda

 • Rozúčtovanie nákladov za služby spojených s bývaním v nájomných obecných bytoch

a)     princípy a pravidlá

b)     prehľad zmien rozúčtovania nákladov za rok 2018

 • Rozúčtovanie nákladov za teplo na kúrenie a teplú vodu

a)    informatívne oboznámenie s legislatívou rozúčtovania nákladov pre rok 2018.

b)    informatívne oboznámenie s pripravovanou Európskou legislatívou v oblasti rozúčtovania nákladov za teplo a vodu

c)    ukázanie sporných popisov legislatívy a bežnej praxe pri spracovávaní odpočtov PRVN a vodomerov s diaľkovým odpočtom

d)   možnosti nastavenia pravidiel rozúčtovania nákladov

 • Rozúčtovanie ostatných nákladov za služby spojené s užívaním bytu

a)   bežná prax týkajúca sa rozúčtovania nákladov

b)   príklady riešenia neštandardných  a nejednoznačných situácii pri rozúčtovaní nákladov

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.