Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019. Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2019. Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019.

Termín

27. február 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

ekonómovia a účtovníci obcí, miest, MČ Košíc, VÚC, kontrolóri

Kapacita:

204

Uzávierka:

27.02.2019

Variabilný symbol:

2702

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  1. Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2019 (postupy účtovania, individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, finančné výkazy, rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov)
  2. Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019.
  3. Poznámky k 31.12.2018 - praktické vysvetlenie tabuľkovej a textovej časti
  4. Účtovanie a rozpočtovanie:

-         školského stravovania

-         darov

-         podnikateľskej činnosti (zisku z PČ)

-         dobropisov

-         konečných zostatkov na príjmových účtoch, výdavkových účtoch a samostatných účtoch rozpočtových organizácií

-         výsledku hospodárenia

-         finančných zábezpek - z nájomného, z verejného obstarávania

-         depozitu, ......

5. Záverečný účet (podstata, obsah), prebytok/schodok (definícia), rezervný fond (tvorba a použitie):

-         účtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2018 použitých v roku 2019

-         účtovanie tvorby a použitia rezervného fondu

6. Výročná správa k 31.12.2018

7. Diskusia

CD: vzor Záverečného účtu, vzor Výročnej správy, vzor textovej časti Poznámok

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.