Novela zákona o finančnej kontrole od 1.1.2018 a výkon finančnej kontroly v praxi

Termín

15. február 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, SBD II., Bardejovská 3

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

zamestnanci obcí a miest a nimi zriadených RO a PO, starostovia, kontrolóri

Kapacita:

120

Uzávierka:

15.02.2019

Variabilný symbol:

1502

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

 • Základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly
 • Osoby zodpovedné za výkon finančnej kontroly
 • Postupy pri výkone FK
 • Základná finančná kontrola –  zmeny  a  praktické príklady
 • Nedostatky pri výkone základnej finančnej kontroly
 • Administratívna finančná kontrola – kedy sa vykonáva a v akom rozsahu
 • Finančná kontrola na mieste – príklady
 • Základné pravidlá finančnej kontroly ( zmeny)
 • Dokumentácia z finančnej kontroly
 • Pokuty
 • Zmeny zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p.

od 1. januára 2019

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.