Právne základy obce nielen pre novozvolených - I.

Termín

26. február 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, SBD II., Bardejovská 3

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

starostovia, poslanci, zamestnanci obcí, miest, MČ Košíc, kontrolóri, ostatní záujmcovia o tému

Kapacita:

120

Uzávierka:

26.02.2019

Variabilný symbol:

2602

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  • Právna úprava miestnej samosprávy v Ústave SR a v zákonoch -    rozdiely medzi samosprávou, štátnou správou a súkromnou správou
  • Samospráva obce (samosprávna pôsobnosť obce, prenesený výkon štátnej správy, vzťah štátu a obce)
  • Obecné zastupiteľstvo – kompetencie, príprava zasadaní, zasadnutia, uznesenia
  • Dozor prokuratúry a rozhodovacia činnosť súdov vo veciach samosprávy
  • Postavenie poslancov zastupiteľstva - práva a povinnosti, odmeňovanie poslancov
  • Aktuálna problematika všeobecne záväzných nariadení a interných predpisov obcí
  • Všeobecne záväzné nariadenia (VZN vo veciach samosprávy, VZN, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, príprava a schvaľovanie VZN)

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.