Obec a odpady *povinnosti obcí vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. platné od 1.1.2019* !!! Miesto konania: IVVL Košice

Termín

7. február 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta Pod Hradovou, 13/A

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest a obcí, primátori miest a starostovia obcí, odborní zamestnanci v oblasti odpadov

Kapacita:

120

Uzávierka:

07.02.2019

Variabilný symbol:

0702

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

 • Prehľad právnych predpisov odpadového hospodárstva a prehľad posledne schválených zmien
 • Prehľad ustanovení nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov
 • Prehľad schválených zmien v zákone o odpadoch
 • Základné ustanovenia a základné pojmy
 • Programové dokumenty OH – Program odpadového hospodárstva obce
 • Základné povinnosti obcí
 • Obce a rozšírená zodpovednosť výrobcov + zmeny
 • Osobitné prúdy odpadov – stavebné odpady
 • Komunálny odpad + zmeny
 • Administratívne nástroje – povolenia na činnosti nakladania
 • Zodpovednosť za porušenie povinností
 • Prechodné a záverečné ustanovenia
 • Prehľad ustanovení vykonávacích predpisov + zmeny

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.