Úlohy mzdového účtovníka na prelome rokov

Termín

7. december 2018, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, SBD II., Bardejovská 3

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

personalisti, mzdárky, vedúci zamestnanci obcí, miest, MČ Košíc, a nimi zriadených RO a PO

Kapacita:

120

Uzávierka:

07.12.2018

Variabilný symbol:

0712

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

18 €

Cena pre nečlenov:

33 €

Program:

Ukončenie roka 2018 v mzdovej a personálnej oblasti
-  ročná uzávierka ... na čo nesmiete zabudnúť

 • nevyčerpaná dovolenka za rok 2017, 2018, preplatená dovolenka
 • príprava na ročné zúčtovanie sociálneho fondu za rok 2018
 • denný vymeriavací základ pre DPN a náhrady príjmu pri DPN

-  povinný podiel zamestnaných občanov so zdravotným postihnutím

-  náhradné plnenie

-  januárová výplata 2019 ... rozdiel oproti výplate za december 2018


Suma životného minima platná od 1.7.2018 a jej vplyv na :

-  výkon exekučných zrážok

-  daňový bonus, nezdaniteľné časti základu dane, milionársku daň

-  rodičovský príspevok, prídavok na dieťa,


Zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2019

-    Mzdové veličiny platné pre rok 2019

-    Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.

 • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2019 zamestnanca a zamestnávateľa

-  Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti

 • príjmy oslobodené od dane – suma príspevku na rekreáciu

-  Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1.1.2018

 • Novela rozložená na dlhé časové obdobie
  • o účinnosť od 1.novembra 2018, účinnosť od 1.januára 2019
  • účinnosť od 1.1.20120 a 1.1.2021
 • zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov
 • zvyšovanie dôchodkového veku, dôchodkový strop
 • zvýšenie maximálnych dávok v nemocenskom poistení

-  Zákonník práce

 • pripravte sa na zvýšenie mzdových zvýhodnení od 1.5.2019
 • mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, za prácu v sobotu a nedeľu

-    kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2019

-  Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky v roku 2019

-  13.  a 14. mzda / odmena v roku 2019, 2020, 2021

-  Novela zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest


Novela zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Rekapitulácia zmien v roku 2018

-  Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti

 • nezdaniteľná časť základu dane - preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou
 • daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie

-   Dopad zmien v mzdovom zvýhodnení v Zákonníku práce na

 • Zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

-  Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru:

 • dôchodcovia a odmena na dohodu do a nad 200 eur
  • o čestné Vyhlásenie – začiatok a koniec uplatňovania
 • mzdové zvýhodnenie
  • o za nočnú prácu, prácu v sobotu, nedeľu a za prácu vo sviatok

Nároky starostov podľa zákona č.253/1994  Z.z. o právnom postavení  a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest pri skončení funkčného obdobia

- nepokračuje v ďalšom volebnom období  - ukončenie november / december

 • odstupné, odchodné ????
 • preplatená nevyčerpaná dovolenka

-  pokračuje v ďalšom volebnom období - november / december

 • odstupné  ????, odchodné ????
 • preplatená nevyčerpaná dovolenka, nárok na novú

-  novozvolený starosta - november / december

 • nárok na dovolenku

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre VS a ŠS na rok 2019 a 2020

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.