Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl

Termín

3.-5. december 2018, Začiatok: 12:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Podbanské, hotel Permon

Lektori:

Mgr. Katarína Tamášová, JUDr. Marián Hoffmann, PhD., Ing. Dr. Nora Lauková , Umelecká agentúra LETart, Alexandra Hrabinová, Dominika Halienová, Barbara Gindlová

Kategória:

praktický seminár

Cieľová skupina:

riaditelia škôl a školských zariadení

Kapacita:

165

Uzávierka:

28.11.2018

Variabilný symbol:

192111

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

209 €

Cena pre nečlenov:

229 €

Program:

Protiprávna činnosť žiakov a ich riešenia

Lektor: JUDr. Marian Hoffmann, PhD.

 • Ako dochádza k protiprávnej činnosti žiakov a aké sú postihy za tieto činy v trestnoprávnej a priestupkovej rovine – rozbor konkrétnych príkladov
 • Trestnoprávna ochrana učiteľa
 • Vyvodzovanie možnej právnej zodpovednosti v prípade trestne zodpovedných osôb – právne postupy
 • Postup obce a školy v prípade záškoláctva


Prezentácia výchovných koncertov, Umelecká agentúra LETart


Sociálny fond, ochrana osobných údajov

Lektorka: Mgr. Katarína Tamášová

Problematika sociálneho fondu
 • Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde
 • Zásady o čerpaní sociálneho fondu alebo kolektívna zmluva?
 • Zástupcovia zamestnancov, odborová organizácia, kolektívne vyjednávanie
 • Možnosti a povinnosti zamestnávateľa pri čerpaní sociálneho fondu

Problematika ochrany osobných údajov

 • Čo priniesla každodenná prax v ochrane osobných údajov v školách ?
 • Všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov  a zásady spracúvania osobných údajov v každodennej praxi škôl
 • Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov
 • Práva dotknutej osoby
 • Prehľad povinností prevádzkovateľa pri uplatňovaní legislatívy k ochrane osobných údajov
 • Bezpečnosť osobných údajov, bezpečnosť spracúvania a ich kontrola zodpovednou osobou
 • Zodpovedná osoba  a  úlohy zodpovednej osoby – ako to presadiť do praxe?

Konzultácie

 • pýtajte sa na čo chcete, odpoviem na čo viem, alebo porozprávam skúsenosti z praxe a kontrolných zistení!


Zavádzanie procesu participatívnych rozpočtov v ekosystéme škôl

Lektori: Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti (Alexandra Hrabinová, Dominika Halienová, Barbara Gindlová)

Témy prezentácie:
 • podpora aktívneho občianstva - zavádzanie nových tém do vzdelávacieho procesu,
 • čo je participačný rozpočet na školách?
 • prezentácia prvej dotačnej schémy na zavádzanie participatívnych rozpočtov na stredných školách v Trenčianskom  samosprávnom kraji,
 • štruktúra zavádzania participatívneho rozpočtovania - teoretická i praktická rovina
 • chcete skúsiť participatívny rozpočet na škole? čo potrebujete vedieť a mať?

Poznámka:

 • realizuje v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík
 • financované s podporou Európskeho sociálneho fondu

Ako byť úspešným riaditeľom a vybudovať súdržný tím

Lektorka: Ing. Dr. Nora Lauková

 • vytváranie vzťahov riaditeľom na internej a externej úrovni (podriadení, rodičia, externí spolupracovníci)
 • budovanie komunikačných väzieb  a odstraňovanie rizík na internej a externej úrovni
 • identifikácia a zvládanie rizikových vzťahov/väzieb s rôznymi typmi ľudí
 • riadenie a vedenie ľudí na úrovni podriadenosti a budovanie správnych tímových väzieb.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120

DIČ: 2021241937

č. účtu: 2578922254/0200

SK49 0200 0000 0025 7892 2254

RVC Prešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.