Účtovná závierka pre mestá a obce k 31.12.2018

Termín

12. december 2018, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

ekonómovia a účtovníci obcí, miest, MČ Košíc, VÚC, kontrolóri

Kapacita:

204

Uzávierka:

12.12.2018

Variabilný symbol:

1212

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

18 €

Cena pre nečlenov:

33 €

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.