Pracovné stretnutie tvorcov obecných, miestnych, mestských a regionálnych novín

Termín

3.-4. máj 2018, Začiatok: 11:30 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Štrbské Pleso, hotel Trigan

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

novinári, členovia redakčných rád, vydavatelia, starostovia, zamestnanci obcí na úseku kultúry, ostatní záuj

Kapacita:

50

Uzávierka:

26.04.2018

Variabilný symbol:

03040502

Organizátor:

RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

129 €

Cena pre nečlenov:

149 €

Program:

1. deň: štvrtok, 3.5.2018

11.30 – 15.30 Prvý vzdelávací blok: (spoločná časť so skupinou obecných novinárov)

Praktické aspekty práce novinára a kronikára v právnych súvislostiach

Lektor:  JUDr. Vladimír Pirošík

 • Ochrana osobnosti, súkromia, osobných údajov vo svetle aktuálnej legislatívy.
 • Vyhotovovanie a šírenie fotografií a videí: právne rámce.
 • Zverejňovanie údajov o občanoch (narodenia, úmrtia, svadby, jubileá, prihlásení/odhlásení z TP,...).
 • Preberanie materiálov z internetu a ďalších zdrojov – základy autorského práva.
 • Ako právne správne informovať o zastupiteľstve – uznesenia, zápisnice, priebeh, ...
 • Tvrdenie faktov vs. názory.
 • Napádajú ma za moju prácu novinára/kronikára a chcem sa brániť?
 • Ohováranie, priestupok nactiutŕhania, žaloba na ochranu, podnet na Úrad na ochranu osobných údajov.

...........................................................................................................................................................................................

 • Povinné zverejňovanie citlivých údajov (zmluvy, objednávky osobnosti, faktúry, kontakty na zamestnancov OcÚ, uznesenia OZ, ...
 • Úradná tabuľa (forma, obsah), elektronická úradná tabuľa, obecný rozhlas, obecná TV
 • Štatúty obecných novín a redakčné rady, právna zodpovednosť vydavateľa a redaktora
 • Ako sa pripraviť na novembrové komunálne voľby (predstavovanie sa kandidátov, ...)?
 • Diskusné fóra na webovom sídle obce: etické kódexy, regulácia, cenzúra.

15.50 – 18.00 Druhý vzdelávací blok:

Rozbor a hodnotenie vopred zaslaných novín,  praktické rady a informácie.

(prednosť majú periodiká, ktoré doteraz alebo dávnejšie neboli hodnotené)

Lektorka: PhDr. Katarína Čižmáriková

 • Hodnotenie zúčastnených periodík po stránke obsahovej, žánrovej, grafickej.
 • Riadená diskusia o tom, s akými problémami sa redaktori miestnej tlače dnes stretávajú a ako ich vyriešiť.

NÁŠ TIP

K tejto časti vám odporúčame zaslať vopred minimálne 2 vydania vami vydaných novín, alebo preposlať link na vydané noviny na rvcke@stonline.sk, najneskôr do uzávierky, tj. 26.4.2018.  Tie, ktoré zašlete vopred poslúžia ako praktická pomôcka pre hodnotenie a zároveň vám lektorka pripraví niekoľko rád ako zlepšiť vaše noviny.

 

Alternatívny program: Čo skrývajú kroniky uložené v archívoch

Lektorka: Mgr. Ľubica Kováčová

 • Kroniky písané do 20. storočia z pohľadu bádateľa
 • Kroniky písané v 20. storočí
 • Súčasné kroniky ako zdroj pri písaní dejín školy, obce, mesta
 • Naj kroniky uložené v archívoch – prezentácia

2. deň: piatok,  4.5.2018

8.30 – 13.30 Tretí vzdelávací blok: Titulok - menu pre oči

Lektor: Mgr. Peter Kubínyi, PhD.

 • Funkcie a druhy titulkov
 • Ako vymyslieť dobrý titulok?
 • Praktická previerka invencie účastníkov

Rozbor a hodnotenie vopred zaslaných novín,  praktické rady a informácie.

Lektorka: PhDr. Katarína Čižmáriková

 • dokončenie hodnotenia novín
 • Bodka na záver: sme pred komunálnymi voľbami

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.