Zlepšovanie kvality poskytovaných služieb v samospráve - RZ obcí Hornád

Termín

14.-16. marec 2018, Začiatok: 14:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Hotel Vinnay, Vinianske jazero

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

starostovia a pracovníci obcí združených v RZ Hornád

Kapacita:

60

Uzávierka:

06.03.2018

Organizátor:

RZ Hornád a RVC Košice

Program:

1. vzdelávací blok - Spoločenský protokol a rétorika na občianskych obradoch a slávnostiach

Lektor: PhDr. Dušan Gallo

Cieľ: Poskytnúť účastníkom prehľadné vedomosti z pravidiel a zásad komunikácie, osobnej prezentácie, spoločenského protokolu a rétoriky, ako základných predpokladov úspešného pôsobenia predstaviteľov samosprávy v rôznych pracovných pozíciách a  pri príprave a realizácii občianskych obradov a slávností.

Cieľová skupina:

-        volení predstavitelia (primátori, starostovia, poslanci zastupiteľstiev),

-        členovia zborov pre občianske záležitosti,

-        matrikári,

-        pracovníci mestských a obecných úradov, v ktorých pracovnej náplni je práca v oblasti miestnej kultúry,

-        slávnostní rečníci na občianskych obradoch a slávnostiach,

-        účinkujúci na občianskych obradoch a slávnostiach,

-        pracovníci okresných osvetových (kultúrnych) stredísk

PROGRAM :

 • Osobná prezentácia - IMIDŽ a verejné vystúpenia (príprava, chyby a rady)
 • Spoločenský protokol - základy praktickej etikety (spoločenský kontakt, zdvorilosť, takt) a profesionálne správanie a vystupovanie na občianskych obradoch a slávnostiach
 • Komunikácia - praktické rady úspešnej komunikácie a úspešné komunikačné stratégie na občianskych obradoch a slávnostiach
 • Rétorika na občianskych obradoch a slávnostiach - na čo si dať pozor pri prednese prejavu

 

2.       vzdelávací blokInfozákon a GDPR, praktické rady a informácie

Lektor: JUDr. Vladimír Pirošík

 • Praktická aplikácia Infozákona, práva a povinnosti v tejto oblasti
 • Nová európska legislatíva (GDPR) a legislatívne zmeny v oblasti ochrany osobných údajov (OÚ)
 • Kľúčové zásady spracúvania OÚ v praxi samospráv
 • Prehľad povinností obcí, miest a ich ROPO ako prevádzkovateľov informačných systémov
 • Trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi
 • Bezpečnosť a ochrana OÚ – nové bezpečnostné opatrenia
 • Nové prevádzkovateľsko - sprostredkovateľské zmluvy
 • Zodpovedná osoba a jej povinnosti  - zmeny a novinky
 • Mlčanlivosť, poučenie
 • Záznamy o spracovateľských operáciách (predtým evidencia informačných systémov)
 • Pravidlá prevádzkovania kamerových systémov
 • Spracúvanie OÚ v pracovnoprávnych vzťahoch a súkromie  zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch
 • Vytváranie a šírenie fotografií a videozáznamov
 • Ochrana práv dotknutých osôb
 • Úrad na ochranu osobných údajov SR: organizácia, pôsobnosť, kontrola, konanie
 • Sankcie až do 20 miliónov eur za nedodržanie zákona
 • Zverejňovanie osobných údajov podľa osobitných predpisov
 • Najčastejšie porušenia legislatívy v oblasti ochrany OÚ a námety na riešenie

3. vzdelávací blok – Riešenie zložitých situácií

Lektor: PhDr. Ľubomíra Hnatová

 • Riešenie zložitých situácií
 • Ako sa nepopáliť v zložitej situácii?
 • Komunikovanie nepríjemných informácií
 • Zásady slušnosti  a budovanie vzťahu
 • Ako informovať druhého človeka o jeho nepríjemnom správaní?
 • Stres z nepríjemnej situácie a spôsoby, ako ho prekonať

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.