Pracovné stretnutie obecných a školských kronikárov

Termín

3.-4. máj 2018, Začiatok: 11:30 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Štrbské Pleso, hotel Trigan

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

kronikári miest, obcí, škôl, a iných organizáciii

Kapacita:

70

Uzávierka:

26.04.2018

Variabilný symbol:

03040501

Organizátor:

RVC Prešov a RVC Košice

Cena pre členov:

129 €

Cena pre nečlenov:

149 €

Program:

1. deň: štvrtok,  3. máj 2018

od 11.00     Prezencia

11.30 – 15.30 Prvý vzdelávací blok: (spoločná časť so skupinou obecných novinárov)

Praktické aspekty práce novinára a kronikára v právnych súvislostiach

Lektor:  JUDr. Vladimír Pirošík

-  Ochrana osobnosti, súkromia, osobných údajov vo svetle aktuálnej legislatívy.

-  Vyhotovovanie a šírenie fotografií a videí: právne rámce.

-  Zverejňovanie údajov o občanoch (narodenia, úmrtia, svadby, jubileá, prihlásení/odhlásení z TP,...).

-  Preberanie materiálov z internetu a ďalších zdrojov – základy autorského práva.

-  Ako právne správne informovať o zastupiteľstve – uznesenia, zápisnice, priebeh, ...

-  Tvrdenie faktov vs. názory.

-  Napádajú ma za moju prácu novinára/kronikára a chcem sa brániť?

-  Ohováranie, priestupok nactiutŕhania, žaloba na ochranu osobnosti, podnet na Úrad na ochranu osobných údajov.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-  Povinné zverejňovanie citlivých údajov (zmluvy, objednávky, faktúry, kontakty na zamestnancov OcÚ, uznesenia OZ, ...

-  Úradná tabuľa (forma, obsah), elektronická úradná tabuľa, obecný rozhlas, obecná TV

-  Štatúty obecných novín a redakčné rady, právna zodpovednosť vydavateľa a redaktora

-  Ako sa pripraviť na novembrové komunálne voľby (predstavovanie sa kandidátov, ...)?

-   Diskusné fóra na webovom sídle obce: etické kódexy, regulácia, cenzúra.

15.50 – 18.00 Druhý vzdelávací blok:    Čo skrývajú kroniky uložené v archívoch

Lektorka: Mgr. Ľubica Kováčová

-  Kroniky písané do 20. storočia z pohľadu bádateľa

-  Kroniky písané v 20. storočí

-  Súčasné kroniky ako zdroj pri písaní dejín školy, obce, mesta

-  Naj kroniky uložené v archívoch – prezentácia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. deň: piatok,  4. máj 2018

do 8.30       Raňajky

8.30 – 12.00 Tretí vzdelávací blok:  Vedenie kroniky obce/mesta, školy

Lektorka: Mgr. Agáta Krupová

-  Pravidlá pre zavedenie novej kroniky.

-  Ako získavať podklady ku kronike a ako potom viesť kroniky.

-  Dokumentačné prílohy ako oddelená, ale neoddeliteľná súčasť kroniky.

-  V čom je pre prácu kronikárov internet užitočný a v čom zavádzajúci či dokonca škodlivý.

-  Informácia o prípravách novej príručky pre kronikárov.

12.00 – 13.00 štvrtý vzdelávací blok: Rozbor a hodnotenie vlastných kroník, praktické rady a informácie

Lektorky: Mgr. Agáta Krupová a Mgr. Ľubica Kováčová

 

NÁŠ TIP

Prosíme kronikárov, aby podľa svojich možností priniesli na seminár ukážky zo svojej kronikárskej práce podľa vlastného uváženia a výberu, a to ako podklad pre vzájomnú diskusiu, výmeny skúseností a povzbudenie do ďalšej práce.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120

DIČ: 2021241937

č. účtu: 2578922254/0200

SK49 0200 0000 0025 7892 2254

RVC Prešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.