Ochrana osobných údajov v samospráve - nové pravidlá v roku 2018. Začiatok o 10.00 h!

Termín

29. január 2018, Začiatok: 10:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

starostovia, zamestnanci obcí a miest a nimi zriadených RO a PO, hlavní kontrolóri, matrikárky

Kapacita:

204

Uzávierka:

29.01.2018

Variabilný symbol:

2901

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

18 €

Cena pre nečlenov:

33 €

Program:

 • Nová európska legislatíva (GDPR) a legislatívne zmeny v oblasti ochrany osobnych údajov (OÚ)
 • Kľúčové zásady spracúvania OÚ v praxi samospráv
 • Prehľad povinností obcí, miest a ich ROPO ako prevádzkovateľov informačných systémov
 • Trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi
 • Bezpečnosť a ochrana OÚ – nové bezpečnostné opatrenia
 • Nové prevádzkovateľsko - sprostredkovateľské zmluvy
 • Zodpovedná osoba a jej povinnosti  - zmeny a novinky
 • Mlčanlivosť, poučenie
 • Záznamy o spracovateľských operáciách (predtým evidencia informačných systémov)
 • Pravidlá prevádzkovania kamerových systémov
 • Spracúvanie OÚ v pracovnoprávnych vzťahoch a súkromie  zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch
 • Vyvovanie a šírenie fotografií a videozáznamov
 • Ochrana práv dotknutých osôb
 • Úrad na ochranu osobných údajov SR: organizácia, pôsobnosť, kontrola, konanie
 • Sankcie až do 20 miliónov eur za nedodržanie zákona
 • Zverejňovanie osobných údajov podľa osobitných predpisov
 • Najčastejšie porušenia legislatívy v oblasti ochrany OÚ a námety na riešenie

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.