Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Publikácie: Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou miest a obcí. 

Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou miest a obcí.

Obsah:

Publikácia je určená pre mestá a obce, ktoré majú povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku a pre rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré patria do konsolidovaných celkov miest a obcí, teda poskytujú podklady pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky a odsúhlasujú si vzájomné vzťahy v rámci konsolidovaného celku.

V publikácii nájdete tieto témy :

 organizovanie účtovnej konsolidácie

 metódy konsolidácie

 získavanie údajov pre zostavenie účtovnej závierky

 odsúhlasovací formulár vzájomných vzťahov

 vykazovanie a odsúhlasovanie vzájomných vzťahov v informačnom systéme RISSAMü   zostavenie agregovanej súvahy a agregovaného výkazu ziskov a strát

 súvahové konsolidačné operácie

 výsledkové konsolidačné operácie

 konsolidačné tabuľky pre spracovanie konsolidácie v informačnom systéme RISSAM

 konsolidačné operácie v informačnom systéme RISSAM

 vzor internej smernice pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky

Cena:

27.00 €

Pozor!

Publikáciu už nie je možné objednať.

Údaje RVC:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX