Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Publikácie: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020“ 

Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020“

Obsah:

Ôsme vydanie príručky bude obsahovať aktualizované, doplnené a zmenené príklady z oblasti novej metodiky účtovania obcí, miest a ich rozpočtových a príspevkových organizácií v zmysle aktualizovaných zmien a doplnkov Opatrenia MF SR o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie príspevkové organizácie,

štátne fondy, obce a vyššie územné celky účinných od 1.1.2020.

Predpokladaný termín vydania: marec – apríl 2020

Cena:

33.00 €

Pozor!

Publikáciu už nie je možné objednať.

Údaje RVC:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX