Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Publikácie: Diár samosprávy 2020 

Diár samosprávy 2020

Autor:

AVS

Obsah:

Diár obsahuje:

 • niekoľko pomôcok k systému verejnej správy
 • kalendárium 2020: ročné, týždenné (1 týždeň = dvojstrana), denné
 • adresáre: Regionálnych vzdelávacích centier  združených v AVS, ústredných orgánov, ministerstiev, úradov samosprávnych krajov, profesijných združení samosprávy, RZ ZMOS a i.
 • citáty a zrnká múdrosti
 • priestor na základné údaje o obci/meste, inštitúcií, iné údaje
 • praktické pomôcky: abecedný zoznam mien, osobný adresár, poštové a telefónne smerové čísla
 • štátne sviatky, školské prázdniny, dôležité telefónne čísla a iné
 • voľné listy na poznámky z pracovných rokovaní, porád a pod.
 • prehľadný kalendár na rok 2020

 

Využitie:

 • primátorom a starostom; poslancom obecných/mestských zastupiteľstiev
 • zamestnancom obecných a mestských úradov
 • zamestnancom ďalších inštitúcií zriadených obcou/mestom
 • ako vhodný darček pre partnerov obce/mesta a iné

Formát:

 • 240 x 170 mm (o niečo väčší ako formát A5)
 • pevná viazaná väzba s dvomi záložkami

Cena:

7,-  eur / ks (platba až po prevzatí publikácie na základe faktúry)

BONUS:V prípade záujmu je možné vyraziť aj erb obce, na obálku diára

(VÝHODNÁ cena: razba erbu = 0,60 eur/ks bez ohľadu na počet ks,

NIE JE už potrebné vyrábať raznicu, postačujem dodať Váš erb a platíte len za cenu razby);

Cena:

7.00 €

Údaje RVC:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.