Archív pozvánok - 2020

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Dátum Názov Miesto Lektori Pozvánka
22.06.2020Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Anna Gaálová, Ing. Erika Kusyová, Ing. Michal Kán, JUDr. Ján Dancák
22.06.2020Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Anna Gaálová, Ing. Erika Kusyová, Ing. Michal Kán, JUDr. Ján Dancák
22.06.2020Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci *videoseminár*video seminár JUDr. Helena Spišiaková
15.06.2020Riadenie materskej školy - nové požiadavky  * video seminár *video seminár PhDr. Viera Hajdúková, PhD.
15.06.2020Praktický výkon finančnej kontroly s prihliadnutím na mimoriadnu situáciu * videoseminár * videoseminár Ing. Oxana Hospodárová
15.06.2020ELEKTRONICKÉ ROZHODNUTIA *vytváranie, podpisovanie, doručovanie, archivácia* - videoseminárvideoseminár Ing. Erika Kusyová
25.05.2020Otváranie materských škôl a základných škôl po prerušení prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID -19  *video seminár*videoseminár Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
21.05.2020ELEKTRONICKÉ ROZHODNUTIA *vytváranie, podpisovanie, doručovanie, archivácia* * online WEBINÁR *online WEBINÁR Ing. Erika Kusyová
16.05.2020Úprava rozpočtových pravidiel z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie  *video seminár*video seminár Ing. Ingrid Konečná Veverková
15.05.2020PRÁCA a MZDOVÁ AGENDA v čase Covid-19 * videoseminár * videoseminár Ing. Pavol Kukučka
15.05.2020PRÁCA a MZDOVÁ AGENDA v čase Covid-19 * online WEBINÁR *online WEBINÁR Ing. Pavol Kukučka
14.05.2020Problematika aplikačnej praxe po legislatívnych zmenách v školstve aj s prípravou na nový školský rok *video seminár*video seminár Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
13.05.2020Ekonomické opatrenia pre obce, RO a PO v čase pandémie COVID 19 *online WEBINÁR* online WEBINÁR Ing. Oxana Hospodárová
13.05.2020Ekonomické opatrenia pre obce, RO a PO v čase pandémie COVID 19 *videoseminár*videoseminár Ing. Oxana Hospodárová
30.04.2020ROPO - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO zriadené obcou a VÚC v roku 2020. Nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité v roku 2020Košice, Magistrát mesta, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka Ing. Terézia Urbanová
30.04.2020PODÁVANE „MAJETKOVÝCH PRIZNANÍ“ PO NOVOM A ODMEŇOVANIE VOLENÝCH FUNKCIONÁROVKošice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Oxana Hospodárová
30.04.2020Špecifiká zaraďovania a odmeňovania pedagogických a iných zamestnancov *vyhláška 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch*Košice, SBD II., Bardejovská 3 Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
30.04.2020Opatrenia na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 a pracovnoprávne vzťahy na školách a novela Zákonníka prácevideo seminár Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
30.04.2020Rokovanie obecného zastupiteľstva a starosta počas COVID 19 * videoseminár * videoseminár doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
29.04.2020Rokovanie obecného zastupiteľstva a starosta počas COVID 19 * online WEBINÁR * online WEBINÁR doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
15.04.2020Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Anna Gaálová, Ing. Michal Kán, mjr. Ing. Dušan Macášek, PhD., npor. Ing. Renáta Karásková, JUDr. Ján Dancák
15.04.2020Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Anna Gaálová, JUDr. Katarína Krasová, LL.M., Ing. Michal Kán, mjr. Ing. Dušan Macášek, PhD., npor. Ing. Renáta Karásková, JUDr. Ján Dancák
14.04.2020Pracovné stretnutie riaditeľov škôlPodbanské, hotel Permon Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, Ing. Iveta Beslerová, Dávid Grochoľ
02.04.2020Pracovné stretnutie pre správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorovPodbanské, hotel Permon doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. , Ing. Peter Skočen, Ing. Štefan Tebelák
27.03.2020DAŇOVÝ PORIADOK pre obce - Zákon č.563/2009. Z.z. o správe daní v nadväznosti na zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v z.n.p. Košice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Adela Gašparovičová
20.03.2020ZÁKON č. 398/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z. O POHREBNÍCTVE a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony NOVÉ POVINNOSTI PRE OBCE, MESTÁKošice, SBD II., Bardejovská 3 JUDr., Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M.
13.03.2020Špecifiká zaraďovania a odmeňovania pedagogických a iných zamestnancov *vyhláška 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch*Košice, SBD II., Bardejovská 3 Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
10.03.2020FINANČNÁ KONTROLA upravená novým metodickým pokynom MF SR a POVINNOSTI zamestnávateľov pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z. z. Košice, Magistrát mesta, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka Ing. Oxana Hospodárová
05.03.2020Ochrana osobnych udajov v praxi obcí a ich ROPOKošice, SBD II., Bardejovská 3 Mgr. Vladimír Pirošík
05.03.2020Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2019Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 Ing. Mária Brániková, CA
26.02.2020OBCE - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre OBCE v roku 2020. Nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité v roku 2020Košice, Magistrát mesta, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka Ing. Terézia Urbanová
20.02.2020Občianske obrady a slávnosti v podmienkach miest a obcí.Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 PhDr. Dušan Gallo
13.02.2020Webové sídlo inštitúcie verejnej správy *povinné  zverejňovanie v elektronickej podobe – webové  sídlo a cuet  na www.slovensko.sk, pre  obce/ školy*Košice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Erika Kusyová
11.02.2020Susedské spory, sťažnosti a petície a úlohy starostu, komisií, kontrolóra a zastupiteľstva v nich Košice, SBD II., Bardejovská 3 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
06.02.2020Skúsenosti s uplatňovaním novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme *pre obce a školy*Košice, Magistrát mesta, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
30.01.2020Povinnosti obcí pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a posledné schválené zmenyKošice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Peter Gallovič
22.01.2020Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 a zmeny od 1.1.2020Košice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Valéria Jarinkovičová
Pozvánky