Archív pozvánok - 2018

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Dátum Názov Miesto Lektori Pozvánka
07.12.2018Úlohy mzdového účtovníka na prelome rokovKošice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Pavol Kukučka
03.12.2018Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôlPodbanské, hotel Permon Mgr. Katarína Tamášová, JUDr. Marián Hoffmann, PhD., Ing. Dr. Nora Lauková , Umelecká agentúra LETart, Alexandra Hrabinová, Dominika Halienová, Barbara Gindlová
29.11.2018Elektronický výkon verejnej moci v podmienkach samosprávy a školstva - eGovernmentKošice, SBD II., Bardejovská 3 Mgr. Michal Belohorec
19.11.2018Zasadnutie zastupiteľstva po komunálnych voľbách kreovanie orgánov, rokovanie, odmeňovanie, povinnosti orgánov obce.Košice, SBD II., Bardejovská 3 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
14.11.2018Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dniPodbanské, Grandhotel Permon JUDr. Helena Spišiaková, JUDr. Katarína Krasová, LL.M., JUDr. Jana Dráčová , Ing. Michal Kán
14.11.2018Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dniPodbanské, Grandhotel Permon JUDr. Helena Spišiaková, Mgr. Michal Belohorec, JUDr. Jana Dráčová , Ing. Michal Kán
14.11.2018Účtovná závierka pre RO a PO zriadených obcou, mestom, VUC k 31.12.2018Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka Ing. Terézia Urbanová
13.11.2018Jesenný seminár pre kontrolórov obcí, miest, MČ Košíc, VÚCCVČ, Orgovánová 5, Košice Ing. Oxana Hospodárová
29.10.2018Úlohy na konci volebného obdobia a odmeňovanie volených funkcionárov obcíKošice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Oxana Hospodárová
26.10.2018Spoločenské podujatie pri príležitosti 20. výročia vzniku RVC KošiceCongress Hotel Centrum Košice
25.10.2018AKTUALITY vo verejnom obstarávaníKošice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Iveta Beslerová
18.10.2018MZDOVÝ ÚČTOVNÍK A PERSONALISTA OBCE A ŠKOLY / 2.časťHotel Glamour, Zempl. Šírava, časť KalužaJUDr. Vladimír Pirošík, JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.
17.10.2018Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctvaKošice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka Ing. Terézia Urbanová
12.10.2018Aplikácia právnych predpisov v praxi materských škôlKošice, SBD II., Bardejovská 3 PhDr. Viera Hajdúková, PhD.
08.10.2018MIESTNE DANE a POPLATOK za KO a DSO - zákon č. 582/2004 Z. z. a č.447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvojKošice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Iveta Ištoková
04.10.2018Špecifiká modernej správy registratúryKošice, SBD II., Bardejovská 3 Mgr. Ľubica Kováčová
03.10.2018VEDENIE POKLADNICE z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej kontroly.Košice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Mária Kasmanová
25.09.2018Pracovné stretnutie starostov východného SlovenskaHorný Smokovec, hotel Bellevue Ing. Michal Lažo, JUDr. Vladimír Pirošík, PhDr. Dušan Gallo
20.09.2018Záškoláctvo a jeho postihovaniePrešov, ODK - Námestie mieru 1 JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
17.09.2018Stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov, zákon 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), v náväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatkoch,  v znení neskorších zmien, vymáhanie  daňových nedoplatkov - Novela Občianskeho súdneho poriadku, Exekučného poriadku, Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a  Obchodného zákonníka.Hotel Vinnay, Vinné jazeroIng. Gašparovičová, JUDr. Ney
17.09.2018Úlohy obce v sociálno právnej ochrane a kuratele - Zmeny zákona č. 305/2005 Z. z. od 1.4.2018 – pôsobnosť obce a financovanieKošice, SBD II., Bardejovská 3 PhDr. , Ing. Ivana Kružliaková, PhD.
12.09.2018Hlásenie pobytu a súvisiace ustanovenia Občianskeho zákonníka *aplikačné zmeny v roku 2018*Košice, SBD II., Bardejovská 3 JUDr. Maroš Bučko
06.09.2018APLIKÁCIA ZÁKONNÍKA PRÁCE V PRAXIKošice, SBD II., Bardejovská 3 JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.
03.09.2018Akreditovaný kurz: Podvojné účtovníctvo pre obce a VÚC a ich RO v rozsahu 40 vyučovacích hodín, celkovo 5 dní: 3.-4.9.2018 a 11.-13.9.2018Košice, Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta Pod Hradovou, 13/A Ing. Terézia Urbanová
26.06.2018Tvorba VZN po novele zákona o obecnom zriadeníKošice, SBD II., Bardejovská 3 JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
21.06.2018Úloha mzdového účtovníka v II. A III. Q. 2018Košice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Pavol Kukučka
06.06.2018Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 3 dniPodbanské, Grandhotel Permon Ing. Mária Kasmanová, Ing. Michal Lažo, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Lucia Kašiarová, FCCA
06.06.2018Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 2 dniPodbanské, Grandhotel Permon Ing. Mária Kasmanová, Ing. Michal Lažo, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Lucia Kašiarová, FCCA
25.05.2018Hlavný kontrolór obce - zmeny po novele zákona o obecnom zriadeníKošice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Oxana Hospodárová
21.05.2018Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue JUDr. Helena Spišiaková, JUDr. Vladimír Pirošík, JUDr. Katarína Krasová, LL.M., Ing. Tibor Schlosser, CSc.
21.05.2018Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue JUDr. Helena Spišiaková, JUDr. Vladimír Pirošík, JUDr. Katarína Krasová, LL.M.
21.05.2018 MZDOVÝ ÚČTOVNÍK A PERSONALISTA ŠKOLY A OBCE - ako na mzdy a personalistiku, krok po kroku Hotel Eurobus, Zempl. Šírava, časť KalužaMgr. Tamášová, JUDr. Žofčinová PhD.
17.05.2018Zákon o sociálnych službách a komunitný plán sociálnych služiebKošice, SBD II., Bardejovská 3 PhDr. , Ing. Ivana Kružliaková, PhD.
11.05.2018Zabezpečenie a vymáhanie daňových nedoplatkov, novely súvisiacich zákonov.Košice, SBD II., Bardejovská 3 JUDr. Ingrid Ney, PhD.
09.05.2018Ochrana osobných údajov - GDPR - nové pravidlá v roku 2018, po novele platnej od 25.5.2018Košice, SBD II., Bardejovská 3 doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.
03.05.2018Pracovné stretnutie obecných a školských kronikárovŠtrbské Pleso, hotel Trigan Mgr. Agáta Krupová, JUDr. Vladimír Pirošík, Mgr. Ľubica Kováčová
03.05.2018Pracovné stretnutie tvorcov obecných, miestnych, mestských a regionálnych novínŠtrbské Pleso, hotel Trigan PhDr. Katarína Čižmáriková, JUDr. Vladimír Pirošík, Mgr. Ľubica Kováčová , Mgr. Peter Kubínyi, PhD.
25.04.2018Pracovné stretnutie starostov východného SlovenskaPodbanské, hotel Permon Ing. Oxana Hospodárová, Ing. Pavol Kukučka, PhDr. Dušan Gallo , Patrícia Popovičová, Ing. Pavel Kopčík
18.04.2018Štandardy pre eGovernment a zverejňovanie *obec, mesto, škola, škôlka*Košice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Erika Kusyová
17.04.2018Hlavný kontrolór obce - zmeny po novele zákona o obecnom zriadeníKošice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Oxana Hospodárová
11.04.2018Pracovné stretnutie riaditeľov škôlPodbanské, hotel Permon Mgr. Katarína Tamášová, JUDr. Vladimír Pirošík, Ľubomíra Hnátová, PhD., Ing. Dr. Nora Lauková
06.04.2018Ako pripraviť komunitný plán sociálnych služieb v obci ?Košice, SBD II., Bardejovská 3 PhDr. , Ing. Ivana Kružliaková, PhD.
04.04.2018Konsolidovaná účtovná závierka v samospráveKošice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Lucia Kašiarová, FCCA
21.03.2018Novela zákona o obecnom zriadení k 1.4.2018Košice, SBD II., Bardejovská 3 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
20.03.2018Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou a VÚC v roku 2018.Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka Ing. Terézia Urbanová
16.03.2018MS WORD pre administratívnych zamestnancov obcí a škôl *praktický 2-dňový kurz na PC v učebni*Košice, Park Komenského 6, Katedra FEI, TUKE, učebňa PC 1Ing. Zuzana Dankovičová
14.03.2018Zlepšovanie kvality poskytovaných služieb v samospráve - RZ obcí HornádHotel Vinnay, Vinianske jazero JUDr. Vladimír Pirošík, PhDr. Dušan Gallo , Ľubomíra Hnátová, PhD.
13.03.2018CESTOVNÉ NÁHRADY *evidencia a účtovanie*Košice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Mária Kasmanová
08.03.2018Povinnosti obcí vyplývajúce z ustanovení zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.Košice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Peter Gallovič
07.03.2018Základná dokumentácia po novom zákone o ochrane osobných údajov v súlade s GDPR v pôsobnosti škôl, školských zariadení, obcíKošice, SBD II., Bardejovská 3 Mgr. Katarína Tamášová
06.03.2018Ako zadávať zákazky s nízkou hodnotou a povinnosti verejného obstarávateľa pri zadávaní podlimitných zákaziek po novelách Zákona o verejnom obstarávaní.Košice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Dušan Mihok
22.02.2018Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2017Košice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Mária Brániková
20.02.2018Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2018. Účtovanie a rozpočtovanie školského stravovania po novom. Nevyčerpané prostriedky z roku 2017 použité v roku 2018.Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka Ing. Terézia Urbanová
16.02.2018FINANČNÁ KONTROLA PODĽA ZÁKONA č. 357/2015 Z. z. *praktické postupy a rady*Košice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Oxana Hospodárová
15.02.2018ELEKTRONICKÁ SPRÁVA REGISTRATÚRY - obce, mestá, MČ KE, VÚC a nimi zrieadené RO a PO (aj pre tých, ktorí nemajú informačný systém)Košice, SBD II., Bardejovská 3 Mgr. Miroslava Miková
13.02.2018ELEKTRONICKÁ SPRÁVA REGISTRATÚRY - RO a PO zriadené obcami a VÚC (aj pre tých, ktorí nemajú informačný systém)Košice, SBD II., Bardejovská 3 Mgr. Miroslava Miková
08.02.2018Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017Košice, SBD II., Bardejovská 3 JUDr. Mária Stahovcová
07.02.2018Nový zákon o ochrane osobných údajov a GDPR v praxi škôl, školských zariadení.Košice, SBD II., Bardejovská 3 Mgr. Katarína Tamášová
29.01.2018Ochrana osobných údajov v samospráve - nové pravidlá v roku 2018.Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka JUDr. Vladimír Pirošík
18.01.2018Hlásenie pobytu a súvisiace ustanovenia Občianskeho zákonníkaKošice, SBD II., Bardejovská 3 JUDr. Maroš Bučko
Pozvánky